Dự án cấp nước phục vụ tưới tiêu


Dự án dự kiến thi công xây dựng 8 công trình thuỷ lợi gồm một hồ chứa và hệ thống tưới tiêu nhằm cung cấp nước tưới và nước sạch cho nhân dân lân cận. Các công trình này được xây dựng tại các huyện nghèo nhất của tỉnh Sơn La : Yên Châu, Tuần Châu, Sông Mã và Phú Yên.

Tổng chi phí của dự án là 15,5 triệu euro được dành cho tỉnh Sơn La dưới hình thức vốn cấp phát. Các mục tiêu cụ thể của dự án là :Cải thiện công tác điều tiết nguồn nước cũng như phát triển hoặc hiện đại hoá các hệ thống tưới; Triển khai công tác quản lý các công trình này với phương thức có sự tham gia của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi và người sử dụng; Cung cấp nước tưới cho gần 3000 ha đất nông nghiệp; Chuyển hướng canh tác sử dụng nước trời sang canh tác thâm canh có tưới và phát triển sản xuất; Cải thiện việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.