•  CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG SỢI THUỶ TINH NGHI SƠN
  • Địa chỉ:   Khu Công Nghiệp I, Khu Kinh Tế Nghi Sơn, Thanh Hoá - Nghi son economic zone, Tinh Gia Dist, Thanh Hoa Province
  • Điện thoại:   84 - 0237 - 8722 344
  • Fax:   
  • Email:   nghisonfrp@gmail.com


Xem CTy CP OSTT Nghi Sơn ở bản đồ lớn hơn